Download hier het informatieboekje van de Losserse Carnavalsoptocht

1 
Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of 
na te laten waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan.

2 
Het is verplicht om een brandblusapparaat, binnen handbereik, op de wagen 
te hebben. Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht aggregaten bij 
te vullen met brandstof.

3 
Als, door welke omstandigheden ook, de optocht niet plaats kan vinden wordt 
er geen prijzengeld uitgekeerd!

4 Open vuur op de wagens is niet toegestaan.

5 Hofauto’s worden beschouwd als reclamevoertuig en ook als zodanig behandeld.

6 
In verband met jurering dienen deelnemers in de categorie grote wagens uiterlijk 
om 12.00 uur op de opstelplaats aanwezig te zijn. Dit geldt uitsluitend voor de wagens, 
niet voor de loopgroepen en begeleiding. Daartoe wordt er zaterdags voor de optocht éénmalig veiligheidhesjes verstrekt. Deze hesjes blijven eigendom van de optochtcommissie, bij verlies en/of beschadiging (niet meer toonbaar) is tegen betaling een nieuw hesje beschikbaar. Het dragen van de hesjes is verplicht.

7 
a) 
Degene die tijdens de optocht een voertuig bestuurt mag niet onder invloed zijn van alcoholhoudende drank dan wel een andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
b)
 
Het is als deelnemer aan de Losserse Carnavalsoptochten verboden tijdens de optochten alcohol te nuttigen.

8 
Het is niet toegestaan om reclame, in welke vorm dan ook, in de voorstelling te verwerken. 
Het voeren van een firmanaam wordt reeds als reclame beschouwd.

9 
Een wagen, exclusief trekkend voertuig, mag niet langer zijn dan 13 meter. Ontheffing is 
mogelijk indien aangetoond kan worden dat er een voorziening is getroffen waardoor het 
mogelijk is, de bochten in de optochtroute zonder oponthoud te nemen, dit ter beoordeling van de optochtcommissie. De breedte van een deelnemende voorstelling + trekkend voertuig moet ten allen tijde terug te brengen zijn tot maximaal 3 meter. Hierop is geen ontheffing mogelijk. 
De hoogte van de uitbeelding moet terugkunnen naar een hoogte van maximaal 8 meter; hierop is geen ontheffing mogelijk.

10 
De wielen van de trekkende of duwende voertuigen en wagens moeten op een deugdelijke wijze worden afgeschermd door een deugdelijke ombouw. Bij een ondeugdelijke afscherming of het ontbreken van een deugdelijke ombouw tijdens de optocht sluit de optochtcommissie u direct uit van verdere deelname aan de optocht.

11 
Het is verboden om op de aanvoerroute naar de opstelstraten wagens op te bouwen, dit blokkeert de overige verenigingen de vrije doorgang naar de opstelstraten. Dit geldt ook voor het afbouwen bij de ontbinding van de optocht!

12 
Men moet zorgen voor voldoende begeleiding rond de optochtwagens/hooghedenwagens, minimaal 8 personen in de categorie grote wagens. De begeleiding maakt geen deel uit van 
de loopgroep en dient duidelijk herkenbaar te zijn d.m.v. de geleverde reflecterende (arm) banden of een clubkiel.

13 
In de opstelstraten staan de bordjes met startnummers aan de rechterkant van de 
aanrij richting. Wilt u rechts van de weg opstellen! Dit i.v.m. de calamiteitendiensten.

14 
Het is niet toegestaan snoep of andere items te strooien. Aan de Prins van Losser aangezocht door de Gaffel Aöskes is ontheffing verleend.

15 
De deelnemers dienen aan voor- en achterzijde van hun voorstelling op een goed zichtbare plaats het startnummer te voeren.

16 
Voor alle categorieën geldt dat minimaal één persoon van de deelnemers de minimum leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt.

17 
Deelname in de categorie grote wagens kan alleen als de wagen motorisch wordt voortbewogen. Voor de categorieën één- en tweelingen en kleine en grote loopgroepen geldt dat zij geen gebruik mogen maken van gemotoriseerde voertuigen. Op aanvraag kan hierop ontheffing verleent worden, dit ter beoordeling van de optochtcommissie.

18 
De optochtcommissie bepaalt te allen tijde of een carnavalsvoorstelling kan deelnemen aan 
de optocht.

19 
Deelnemers aan de optocht dienen de aangegeven route te volgen en de finish te passeren. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt er geen, dan wel een lager, prijzengeld of 
vergoeding uitgekeerd. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie.

20 
Aanwijzingen gegeven door de leden van de optochtcommissie en/of de politie/verkeersregelaars dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.

21 Aangesloten verenigingen dienen hun voorstelling als eerste te tonen in Losser.

22 
Deelnemers die gebruik maken van een gekochte voorstelling mogen enkel na toestemming van de optochtcommissie meedoen aan de optocht. Zij zullen door de jury beoordeeld worden, maar een niet hogere geldprijs ontvangen dan die van de laatste plaats in de bij hen van toepassing zijnde categorie.

23 
Alle deelnemers dienen zorg te dragen voor het schoon achterlaten van de 
aangewezen opstelplek.
Attentie: Als deelnemer aan de optocht dient u zelf voor een afdoende verzekering te zorgen.

Door uw opgave als deelnemer aan de Losserse Carnavalsoptocht, verklaart u zich akkoord met bovenstaande regels en richtlijnen van de optochtcommissie. Tijdens de Losserse carnavalsoptochten zijn de algemeen geldende verkeers- en gedragregels van kracht.