Download hier het informatieboekje van de Losserse Carnavalsoptocht

Deelname voorwaarden Losserse Carnavalsoptocht

 1. Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan.
 2. Het is verplicht om een brandblusapparaat, binnen handbereik, op de wagen te hebben. Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht aggregaten bij te vullen met brandstof.
 3. Als, door welke omstandigheden dan ook, de optocht niet plaats kan vinden wordt er geen prijzengeld uitgekeerd!
 4. Open vuur op de wagens is niet toegestaan.
 5. In verband met jurering dienen deelnemers in de categorie grote wagens uiterlijk om 12.00 uur op de opstelplaats aanwezig te zijn. Dit geldt uitsluitend voor de wagens, niet voor de loopgroepen en begeleiding.
 6. Men moet zorgen voor voldoende begeleiding rond de optochtwagens/hooghedenwagens.
  Voor de categorie grote wagens is dit minimaal 8 personen. De begeleiding maakt geen deel uit van de loopgroep en dient duidelijk herkenbaar te zijn d.m.v. de hiervoor bestemde veiligheidshesjes welke verstrekt zijn door de Optochtcommissie. Deze hesjes blijven eigendom van de optochtcommissie, bij verlies en/of beschadiging (niet meer toonbaar) is tegen betaling een nieuw hesje beschikbaar.
 7. a) Degene die tijdens de optocht een voertuig bestuurt mag niet onder invloed zijn van alcoholhoudende drank dan wel een andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
 8. b) Het is als deelnemer aan de Losserse Carnavalsoptochten verboden tijdens de optochten alcohol te nuttigen.
 9. Het is niet toegestaan om reclame, in welke vorm dan ook, in de voorstelling te verwerken. Het voeren van een firmanaam wordt reeds als reclame beschouwd.
 10. Een wagen, exclusief trekkend voertuig, mag niet langer zijn dan 13 meter. Ontheffing is mogelijk indien aangetoond kan worden dat er een voorziening is getroffen waardoor het mogelijk is, de bochten in de optochtroute zonder oponthoud te nemen, dit ter beoordeling van de optochtcommissie. De breedte van een deelnemende voorstelling + trekkend voertuig moet ten allen tijde terug te brengen zijn tot maximaal 3 meter. Hierop is geen ontheffing mogelijk.
  De hoogte van de uitbeelding moet terug kunnen naar een hoogte van maximaal 8 meter; hierop is geen ontheffing mogelijk.
 11. De wielen van de trekkende of duwende voertuigen en wagens moeten op een deugdelijke wijze worden afgeschermd door een deugdelijke ombouw. Bij een ondeugdelijke afscherming of het ontbreken van een deugdelijke ombouw tijdens de optocht sluit de optochtcommissie u direct uit van verdere deelname aan de optocht.
 12. Het is verboden om op de aanvoerroute naar de opstelstraten wagens op te bouwen, dit blokkeert de overige verenigingen de vrije doorgang naar de opstelstraten. Dit geldt ook voor het afbouwen bij de ontbinding van de optocht!
 13. In de opstelstraten staan de bordjes met startnummers aan de rechterkant van de aanrij richting. Wilt u rechts van de weg opstellen! Dit i.v.m. de calamiteitendiensten.
 14. Het is niet toegestaan snoep of andere items te strooien. Aan de Prins van Losser, aangezocht door de Gaffel Aöskes, is ontheffing verleend.
 15. De deelnemers dienen aan voor- en achterzijde van hun voorstelling op een goed zichtbare plaats het startnummer te voeren.
 16. Voor alle categorieën geldt dat minimaal één persoon van de deelnemers de minimum leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt.
 17. Deelname in de categorie grote wagens kan alleen als de wagen motorisch wordt voortbewogen. Voor de categorieën één- en tweelingen en kleine en grote loopgroepen geldt dat zij geen gebruik mogen maken van gemotoriseerde voertuigen. Op aanvraag kan hierop ontheffing verleent worden, dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
 18. De optochtcommissie bepaalt te allen tijde of een carnavalsvoorstelling kan deelnemen aan de optocht.
 19. Aanwijzingen gegeven door de leden van de optochtcommissie en/of de politie / verkeersregelaars dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.
 20. Aangesloten verenigingen dienen hun voorstelling als eerste te tonen in Losser.
 21. Deelnemers die gebruik maken van een ‘gekochte’ voorstelling mogen enkel na toestemming van de optochtcommissie meedoen aan de optocht. Zij zullen door de jury beoordeeld worden, maar een niet hogere geldprijs ontvangen dan die van de laatste plaats in de bij hen van toepassing zijnde categorie.

Let u op het geluidsniveau dat uw totale voorstelling produceert. Dit geluidsniveau mag
maximaal 80 Db bedragen. De gemeente Losser kan steekproefsgewijs metingen uitvoeren
en handhaven!

Attentie: Als deelnemer aan de optocht zorgt u zelf voor een afdoende verzekering.

Door uw opgave als deelnemer aan de Losserse Carnavalsoptocht, verklaart u zich akkoord met bovenstaande regels en richtlijnen van de optochtcommissie. Tijdens de Losserse carnavalsoptochten zijn de algemeen geldende verkeers- en gedragsregels van kracht.

Graag wil de Optochtcommissie nogmaals vriendelijk, doch dringend; alle deelnemers van de Losserse Carnavalsoptocht er op wijzen de opstelplaatsen schoon achter dienen te laten en er zorg voor te dragen dat de buurtbewoners geen (over)last ondervinden door de genuttigde eten- en/of drinkwaren, of andere voorbereidingen van de optocht.