Organisatiestructuur van De Gaffel Aöskes
De Gaffel Aöskes is het overkoepelende orgaan van de Losserse carnavalsverenigingen.

De vereniging heeft ten doel het organiseren en bevorderen van carnavalsmanifestaties. Zij treedt op als overkoepelende organisatie van de in de gemeente Losser gevestigde carnavalsverenigingen of met carnavalsverenigingen gelijk te stellen organisaties.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het houden van carnavalsoptochten, het organiseren van carnavalsmanifestaties en het verschaffen van hulp en bijstand aan carnavalsverenigingen of daar mee gelijk te stellen organisaties.

Bestuurlijke organisatie
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

 • Een algemeen bestuur
 • Een hoofdbestuur
 • Een dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het hoofdbestuur en van elke aangesloten vereniging één afgevaardigde. Het algemeen bestuur heeft als taak het besturen van De Gaffel Aöskes. Zij kunnen besluiten, genomen door het hoofdbestuur, terugdraaien.

Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter – Wim Meijerink
Vice-voorzitter – Nick Behrens
Secrataris – Marcel Blom
2e secretaris – Kars Varwijk
Penningmeester – Jan Hendrik Kuipers
2e penningmeester – vacant
Lid – vacant

Aangesloten verenigingen:

 • De Daore Trappers
 • De Martini-Kerlkes
 • De Grösmeeierkes
 • De Nachtülkes
 • De Hoalthakkers
 • De Veldmuuskes
 • De Stroatkroepers
 • De Bosdûvelkes
 • De Tuffelkeerlkes
 • De Bokelbulkes

Het hoofdbestuur coördineert en stuurt de afzonderlijke commissies aan die de diverse carnavalsactiviteiten organiseren. Om de diverse festiviteiten te organiseren beschikt de Gaffel Aöskes over de volgende commissies:

 • Aanzoekcommissie Prins van Losser
 • Activiteitencommissie
 • Begeleidingscommissie Prins van Losser
 • Bijzondere commissie
 • Commissie Ouderencarnaval Losser
 • De Noabranders
 • Financiële wervingscommissie
 • Galacommissie
 • Geluidscommissie
 • Internetcommissie
 • Jeugdcommissie
 • Jongeren Karnaval Losser
 • Optochtcommissie
 • Ondersteunende groep Hoofdbestuur
 • PR commissie
 • Prinsencollege
 • Technische commissie

Alle leden van de Gaffel Aöskes zijn werkende leden.

Ere leden

1964 de heer Th.M van der Horst
1979 de heer Johan Hassing
2005 de heer Henny Bouwma(ere voorzitter)
2013 de heer Joy Laarhoven
2013 de heer Jos in het Veld
2016 de heer Gerard Rödel

Los van de Gaffel Aöskes bestaat er de Stichting Ondersteuning Carnaval Losser, afgekort O.C.L.. Deze stichting is een businessclub die in de jaren 70 van de vorige eeuw in het leven is geroepen om het makkelijker te maken voor gegadigden om Prins Carnaval van Losser te kunnen zijn. Daartoe doneren een grote groep ondernemers jaarlijks een bijdrage die in belangrijke mate is bestemd voor de ondersteuning van de Prins, de Jongerenprins, de Jeugdprins en de Jeugdprinses. Op deze manier dragen zij een steentje bij in de kosten van een Prinsenschap. Daarnaast organiseert de O.C.L. voor haar deelnemers onder andere een jaarlijks terugkerende Dinkelharingparty en een Buutavond. Ook heeft de O.C.L. in het verleden aan de behuizing aan De Pol een bijdrage geleverd.

Reactie
Voor een reactie stuur dan uw e-mail naar: hoofdbestuur@gaffelaoskes.nl

Een aanmeldingsformulier kunt u downloaden en inleveren bij het secretariaat van de commissie waar u deel van uit wilt maken:
aanmeldingsformulier

Verder is hier ook de privacy verklaring van de Gaffel Aoskes te downloaden: “Privacy Verklaring”