Inschrijven Kinderoptocht
Schrijven je in voor de kinderoptocht. Mail je naam/namen, leeftijd, telefoonnummer en hoe je mee doet naar: kinderoptocht@gaffelaoskes.nl


Kinderoptocht

De kinderoptocht van Losser staat bekend als de laatste carnavalsoptocht van Twente. De organisatie is in handen van de Jeugdcommissie. De optocht is speciaal voor de Jeugdprins en de Jeugdprinses. Samen met het Gaffel Aöske en de complete Jeugdraad zullen zij op de wagen staan om de optocht te leiden.

De kinderoptocht vindt ieder jaar plaats op de carnavals-dinsdag.
Inschrijven voor de kinderoptocht kan vanaf 13:00 uur  “De Muchte”. De optocht start om 14:00 uur.

Door een jury, die langs de wagens loopt, wordt er gekeken wie er de origineelste en mooiste wagens hebben gebouwd. Er wordt met name gelet op mooie ontwerpen, schilderwerk en afwerking.
Let wel, er is voor iedereen een prijs, niet alleen voor de besten!!!!
Na de optocht zal in eetcafe ’t Raedthuys de prijsuitreiking plaatsvinden waarbij de Jeugdprins, Jeugdprinses en het Gaffel Aöske de prijzen zullen uitreiken.

Voorgaande om 16:00 uur zullen er 4 geinprijzen door de Prins van Losser worden uitgereikt. De geinprijzen zijn voor de kinderen die het beste het thema van de prins weten uit te beelden. Dus doe je best en doe dit jaar ook weer mee!

Voor verdere informatie kun je terecht bij Linda de Wit, Steenstraat 40 te Losser. Het email adres is kinderoptocht@gaffelaoskes.nl

Iedereen die mee wil doen, alvast veel succes met het bouwen en plakken. We zien jullie graag op de carnavalsdinsdag bij de Muchte!


Deelnamevoorwaarden kinderoptocht

1.
Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan.

2.
Degene die tijdens de optocht een voertuig bestuurt mag niet onder invloed zijn van alcoholhoudende drank dan wel een andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden dan wel een andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden.

3.
De bestuurder van het trekkende of duwende voertuig moet een minimale leeftijd hebben van 16 jaar. Indien de bestuurder jonger is dan moet er begeleiding zijn bij de wagen van minimaal 1 persoon ouder dan 18 jaar.

4.
Er mag geen alcoholische drank worden genuttigd op of rondom de deelnemende wagens.

5.
Het is niet toegestaan om reclame, in welke vorm dan ook, in de voorstelling te verwerken. Het voeren van een firmanaam wordt reeds als reclame beschouwd.

6.
Een wagen, exclusief trekkend voertuig, mag niet langer zijn dan 13 meter. Ontheffing is mogelijk indien aangetoond kan worden dat er een voorziening is getroffen, waardoor het mogelijk is, de bochten in de optochtroute zonder oponthoud te nemen, dit ter beoordeling van de optochtcommissie.

7.
De breedte van een deelnemende voorstelling + trekkende of duwend voertuig moet te allen tijde terug te brengen zijn tot maximaal 3 meter. Hierop is geen ontheffing mogelijk.

8.
De hoogte van de uitbeelding moet terug kunnen naar een hoogte van maximaal 8,0 meter. Hierop is geen ontheffing mogelijk.

9.
Het is verboden om op de aanvoerroute naar de opstelstraten wagens op te bouwen, dit blokkeert de overige verenigingen de vrije doorgang naar de opstelstraten.

10.
Men moet zorgen voor voldoende begeleiding rond de optochtwagens, min 6 personen in de categorie kleine wagens en min.8 personen in de categorie grote wagens. De begeleiding maakt geen deel uit van de loopgroep en dient daarom apart gekleed te zijn (herkenbaar als begeleiding). Bijv. clubkielen, reflecterende armbanden enz.

11.
De wielen van trekkende of duwende voertuigen en wagens moeten op een deugdelijke wijze worden afgeschermd door een deugdelijke ombouw en begeleiding. Bij een ondeugdelijke afscherming of het ontbreken van een deugdelijke ombouw tijdens de optocht sluit de optochtcommissie u direct uit van verdere deelname aan de optocht.

12.
In de opstelstraten staan géén bordjes met startnummers voor de wagens van aangesloten verenigingen. De opstelstraten voor deze wagens zijn de Muchteweg vanaf de Muchte richting de Diepenbrocklaan en de Diepenbrocklaan vanaf beide richtingen. Het gedeelte van de Muchte tot aan het politie bureau (Hogeweg) is niet bedoeld om wagens op te stellen.

13.
De Vlasakker (hele straat) is bedoeld voor de deelnemers / inschrijvingen van de kinderoptocht. Hier staan wél startnummers langs de rechter kant van de weg.

14.
De verdeling van ingeschreven deelnemers en carnavalswagens van de aangesloten verenigingen vindt plaats op de kruising Vlasakker / Muchteweg. De Jeugdcommissie verzorgt de verdeling.

15.
Het is niet toegestaan snoep te strooien. Dit verbod is niet van toepassing op hooghedenwagens met voldoende begeleiding rondom de wagen (min. 8 personen).

16.
De Jeugdcommissie bepaalt te allen tijde of een carnavalsvoorstelling kan deelnemen aan de optocht.

17.
Aanwijzingen gegeven door de leden van de Jeugdcommissie, verkeersregelaars en / of de politie dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.

* Attentie: Als deelnemer aan de optocht dient U zelf voor een afdoende verzekering te zorgen.

Door Uw opgave als deelnemer aan de Losserse Kinderoptocht, verklaart U zich akkoord met de voorgaande regels en richtlijnen van de Jeugdcommissie.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Linda de Wit
Steenstraat 40
7581 BL Losser
06-18433045
email: kinderoptocht@gaffelaoskes.nl

Hieronder de plattegrond opstelling kinderoptocht
plattegrond kinderoptocht